I en säljande organisation ligger fokus, som sig så bör, på försäljningen. De som arbetar för denna typ av företag drivs av att sälja och prestera bra försäljningssiffror. Det har inte någon betydelse om det är ett företag som förmedlar värdepapper eller som säljer kaffekoppar online. Försäljningspersonalen är fokuserad på att ständigt förbättra försäljningen. I princip allt annat är sekundärt.

Det man som ägare till företaget inte får glömma bort, är att till varje försäljning finns ett avtal. Hur det avtalet är utformat kan vara avgörande för företagets framtid. De rättigheter och skyldigheter som följer med avtalet avgör vad som sker, om till exempel en kund inte är nöjd eller om en kund inte kan betala. Ofta innehåller avtalet även bestämmelser om vad som är möjligt att göra med kundens personliga information, vilket har betydelse för bland annat framtida marknadsföringskampanjer.

Viktigt med system för företagets avtal

Många företag slarvar med sina avtal. De är inte uppdaterade och ibland finns det inte några skriftliga avtal överhuvudtaget. Avtalshanteringen är ofta något som inte är prioriterat, framförallt inte i mindre och medelstora företag. I dessa typer av företag har den administrativa delen av företaget sällan vuxit i samma takt som företaget i övrigt. I större företag finns en helt annan struktur, med särskilda system för avtalshantering och ibland även jurister vars enda uppgift är att säkerställa företagets avtal.

Emellertid finns det system för avtalshantering som även kan användas av mindre och medelstora företag. Ett sådant system är Precisely https://precisely.se/sv/ där det är möjligt att både skriva nya avtal och hantera befintliga avtal. Med stöd av Precisely är det möjligt att ständigt ha kontroll på, och även uppdatera, gällande avtal. När företaget till exempel uppdaterar sina försäljningsvillkor görs detta i Precisely, vilket säkerställer att det alltid är den senaste versionen av avtalet som används av personalen. Precisely kan även skicka påminnelser när viktiga tidsbegränsade avtal, som till exempel lokalhyresavtal, är på väg att löpa ut.

Upprättande av nya avtal

Vissa företag använder sig av advokater eller andra jurister för att upprätta samtliga nya avtal. En sådan lösning är en bra lösning, men en kostsam sådan. Många avtal som ett företag använder sig av är dessutom av enklare, eller i vart fall mer standardiserad, karaktär. Som exempel på sådana avtal kan nämnas företagets anställningsavtal. Dessa kan i de flesta fall upprättas av företagets personal utan inblandning av en extern advokat eller jurist.

I Precisely är det möjligt att skapa lösningar där den i personalen som ska upprätta, till exempel ett anställningsavtal, svarar på ett antal frågor. Därefter skapar Precisely ett komplett och korrekt utformat anställningsavtal som kan skrivas ut och undertecknas. Denna typ av system säkerställer att företaget använder sig av korrekta avtal samtidigt som kostnaderna för juridiska tjänster minskar.

av kalle